• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Stawy Milickie SA zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stawów Milickich SA.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • wybrane pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,
 • wybrane treści opublikowane na stronie mogą być nie w pełni prawidłowo sformatowane

Powody wyłączeń

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań które są nieuaktualniane i niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub treści prezentowanych archiwalnych aktualności,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do Panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Damian Żuber, d.zuber@stawymilickie.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607 426 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Stawy Milickie SA powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stawy Milickie SA niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stawy Milickie SA może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stawy Milickie SA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stawy Milickie SA
ul. Kolejowa 2, Sułów, 56-300 Milicz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Utwardzone dojścia do budynków i wolne od przeszkód ciągi piesze o szerokości min. 1,5m.
Drzwi wejściowe do budynków oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń o szerokości min. 09 m, bez progów lub z progiem nie wyższym niż 0,02.
Przestrzeń przed drzwiami wejściowymi wolna od przeszkód utrudniającymi poruszanie się osobom o specjalnych potrzebach.
Widoczne i oznakowane drzwi, w szczególności przeszklone.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Ciągi komunikacyjne w budynkach o szerokości min. 1m, wolne od przeszkód zaburzających tę szerokość.
Schody wykonane z materiałów niepowodujących poślizg lub zabezpieczone taśmą antypoślizgową.
Schody o wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w poręcze wypełnione od strony otwartej.
Przy schodach poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zabezpieczający bezpieczne użytkowanie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Platforma (winda) przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się przy wejściu do biura, spełniaja warunki określone w przepisach odrębnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (koperta) w pobliżu wejścia do biura, spełnia wymogi odrębnych przepisów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Stawy Milickie SA udostępniają następujące aplikacje mobilne:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Stawy Milickie SA
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2022-02-24 13:51
Aktualizacja publikacji
Damian Żuber 2022-12-13 09:54
Wytworzenie publikacji
Damian Żuber 2022-12-13 09:54
Zatwierdzenie
Damian Żuber 2022-12-13 09:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry